Kết quả tuyển sinh trực tuyến

Mầm non

Mẫu giáo

Lớp 6

Vào lớp 10

2.500+

Tổng chỉ tiêu

1.500+

Đã ứng tuyển

500+

Nộp trực tiếp

1.000+

Nộp online

3.500+

Tổng chỉ tiêu

2.500+

Đã ứng tuyển

500+

Nộp trực tiếp

2.000+

Nộp online

4.500+

Tổng chỉ tiêu

3.500+

Đã ứng tuyển

1.500+

Nộp trực tiếp

2.000+

Nộp online

14.500+

Tổng chỉ tiêu

14.500+

Đã ứng tuyển

11.500+

Nộp trực tiếp

3.000+

Nộp online